OGŁOSZENIA PARAFIALNE -  NIEDZIELA 9.12.2018r.


1

REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU

FOTOGRAFICZNO-GRAFICZNEGO DLA UCZNIÓW KL V-VIII pt "BOŻONARODZENIOWA WIDOKÓWKA  Z RZEPIENNIKA"

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

1.1. Organizatorem jest "SZKOŁA PODSTAWOWA W RZEPIENNIKU BISKUPIM zwanym dalej "Organizatorem".

1.2. Każda osoba biorąca udział w konkursie zobowiązuje się stosować postanowienia niniejszego Regulaminu.

1.3. Konkurs rozpoczyna się w dniu 1 grudnia  2018 r. i trwa do 17 grudnia  2018 r

2. TEMATYKA KONKURSU

2.1. Konkurs organizowany jest w następującej tematyce: WIDOKÓWKA ŚWIĄTECZNA- PROJEKT GRAFICZNY

Komputerowy Projekt graficzny widokówki/kartki świątecznej o tematyce Bożonarodzeniowej formatu A4,   z wykorzystaniem możliwości Programu Graficznego GIMP
Tematyka powinna być ściśle związana ze Świętami oraz obrazować także cechy charakterystyczne naszego regionu i być formą jego promocji.

2.2. Zezwala się stosowania fotomontaży polegających na łączeniu elementów zdjęcia pochodzących z różnych plików lub dokonywania zmian oryginalnej kompozycji zdjęcia. Ocenie podlegać będzie projekt graficzny widokówki z możliwością zastosowania zarówno do zdjęć z ujęciami pionowymi jak i poziomymi.

2.3. Projekty graficzne zgłoszone do Konkursu należy dostarczyć wydrukowane formatu A4 /podpisane na odwrocie/ do p. Zdzisława Urbanika lub Ks. Piotra Witeckiego w terminie do 17 grudnia  2018 r. wraz z "kartą zgłoszenia"!!!

2.6. Projekty graficzne zgłaszane do konkursu nie mogą naruszać prawa oraz praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych, zawierać materiałów chronionych prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych.

3. UCZESTNICY
3.1. Uczestnikiem Konkursu może być uczniowie klas V-VIII.

3.2. Uczestnicy, którzy nie wykonają prac samodzielnie i podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowani.

3.3  Uczestnik Konkursu poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego oświadcza, iż:
I. Przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanego projektu graficznego oraz że wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich publiczne udostępnienie.
II. Udziela Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie ani czasowo licencji na publiczne udostępnianie prac konkursowych przez Organizatora na potrzeby realizacji i promocji Konkursu jak również na wszystkie czynności konieczne dla udostępnienia projektu w tym w szczególności wprowadzania do sieci komputerowych, Internetu, oraz wystawy prezentujących prac biorące udział w Konkursie.                                        
III. Osoba zgłaszająca prace do konkursu oświadcza, że nie były one wcześniej w żaden sposób publikowane oraz nie brały udziału w innych konkursach.

IV. W przypadku otrzymania nagrody lub wyróżnienia w Konkursie, wyraża zgodę na  opublikowanie jego imienia, nazwiska w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem.

4. OCENA PRAC
4.1. Wszystkie prace  nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora.
4.2. Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu, biorąc pod uwagę m.in. zgodność z tematyką, jakość, oryginalność, kreatywność nadesłanego projektu graficznego, a także technikę wykonania.

4.3. Uczestnicy zostaną poinformowani o decyzji Jury przez Organizatora o wynikach i terminie wręczenia nagród.

4.4. Spośród Prac Jury przyzna:
a) 1, 2, 3 miejsce
b) 3 wyróżnienia
c) nagrodę specjalną
4.4. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród, jak również do dodatkowego nagrodzenia Uczestników Konkursu.
4.5. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.
4.6. Organizator będzie informować o wynikach Konkursu i sposobie odbioru nagrody na stronie Szkoły Podstawowej w Rzepienniku Biskupim.

Dostarczając "projekt" Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.

...................................................................................................

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KONKURSU FOTOGRAFICZNO-GRAFICZNEGO

Imię i Nazwisko ................

Szkoła  ...........................................................................

Klasa ..............................................................................

Projekt graficzny:

Pt ................................................................................

Organizatorzy konkursu jako "Administrator danych," oświadczają iż przetwarzać będzie  dane osobowe zawarte w formularzu zgłoszenia do konkursu fotograficzno-graficznego wyłącznie w celu jego przeprowadzenia.

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże udział w konkursie bez nich nie jest możliwy. Dane osobowe uczestników są przetwarzane z zachowaniem szczególnej staranności, przy zastosowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa narzuconego przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych. Wydarzenia organizowane lub współorganizowane przez Administratora danych są dokumentowane w postaci fotorelacji. Zdjęcia, które w myśl Art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83) nie stanowią rozpowszechniania wizerunku, mogą być publikowane na stronach www.

Dane osobowe osób biorących udział w wydarzeniach organizowanych przez Administratora danych, a zwłaszcza osób nagrodzonych w zakresie ich imienia, nazwiska, wizerunku, nazwy miejscowości, mogą być publikowane na stronach www. Administratora lub przekazane mediom. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo wglądu w swoje dane, prawo ich poprawiania i uzupełniania.

Ja, niżej podpisana/ny, oświadczam, że zapoznałam/em się z warunkami uczestnictwa w konkursie i akceptuję warunki Regulaminu.

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na publikację swojego wizerunku (tj. imienia, nazwiska, reprodukcji pracy, informacji o otrzymanej nagrodzie) w celach informacyjnych.

 

  Data i podpis uczestnika oraz rodzica lub opiekuna

 

......................................................

 

Wszelkich informacji nt. konkursu udzielają:

Ks. Piotr Witecki oraz p. Zdzisław Urbanik - koordynatorzy konkursu
2

Tarnów, 1 września 2018 r.
Nasz znak : OF-I-3.3/1.27/18

PRZYGOTOWANIE I KRYTERIA DOPUSZCZENIA
DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

  1. Przygotowanie do bierzmowania

Przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania przebiega według wskazań i zasad Diecezjalnego Programu "W oczekiwaniu na Ducha Świętego",który został przygotowany przez Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Tarnowie i jest programem obowiązującym na terenie  diecezji tarnowskiej w roku szkolnym 2018/2019 (Nasz znak: OF.I-3.3/1/18). Rozpoczyna się ono w siódmej klasie szkoły podstawowej i jest zwieńczone przyjęciem sakramentu bierzmowania przez uczniów w klasie ósmej.
Dopuszcza się również przygotowanie do bierzmowania poprzez udział kandydatów w programie formacyjnym "Młodzi na progu", który jest programem alternatywnym do programu "W oczekiwaniu na Ducha Świętego".
W klasie siódmej szkoły podstawowej należy przygotować uczniów do egzaminu z wiedzy religijnej. Egzamin ten jest składany przed dekanalnym lub diecezjalnym wizytatorem nauki religii w obecności swojego katechety, rodziców i księdza proboszcza. Za przygotowanie uczniów do egzaminu odpowiada katecheta uczący kandydatów do bierzmowania w szkole. Podstawą wiedzy religijnej jest nowy "Katechizm bierzmowanych" wydany przez Wydawnictwo "Biblos" (2018). Ponadto uczniowie uczestniczą w swoich parafiach w pierwszych piątkach miesiąca.
W klasie ósmej kandydaci do bierzmowania uczestniczą w szkole w cyklu siedmiu katechez okolicznościowych, natomiast w parafii biorą udział w cyklu siedmiu celebracji liturgicznych oraz - bezpośrednio przed przyjęciem sakramentu bierzmowania - w Triduum. Po przyjęciu sakramentu bierzmowania zarówno bierzmowani, jak i ich rodzice, duszpasterze, katecheci i nauczyciele są zaproszeni do udziału w Diecezjalnym Dziękczynieniu za przyjęty sakrament przy ołtarzu papieskim w Starym Sączu.
Klasa trzecia gimnazjum przygotowywana jest wg programu przewidzianego dla klasy ósmej szkoły podstawowej.
Zaleca się podkreślenie ścisłego związku pomiędzy chrztem świętym a bierzmowaniem poprzez zachowanie imienia chrzcielnego jako imienia z bierzmowania. Uzasadnieniem zmiany imienia z chrztu świętego na inne jest przede wszystkim brak związku tego imienia z chrześcijańskim patronem. Kryterium wyboru imienia nie może być jego atrakcyjność, lecz świadectwo życia oraz wartości, które propagowali wybrani święci lub błogosławieni. Kandydaci powinni dobrze zapoznać się z życiorysem swojego patrona oraz zatwierdzić swój wybór u katechety szkolnego.
Zaleca się również, aby świadkiem bierzmowania był ktoś z rodziców chrzestnych, przy czym powinny to być osoby w dalszym ciągu wierzące i praktykujące. Świadkiem może być osoba, która ukończyła 16. rok życia, jest katolikiem wierzącym i praktykującym oraz przyjęła sakramenty inicjacji chrześcijańskiej. Świadek, który nie jest znany proboszczowi kandydata do bierzmowania jest zobligowany do dostarczenia stosownego zaświadczenia z parafii, z której pochodzi.

  1. Kryteria dopuszczenia do bierzmowania

Bierzmowanie jest sakramentem wiary, stąd wiara kandydata jest podstawowym kryterium dopuszczenia do bierzmowania. Wiara ta wyraża się:
- w świadomej deklaracji przyjęcia sakramentu;
- w systematycznym i przykładnym uczestnictwie w lekcjach religii w szkole, katechezach okolicznościowych i celebracjach przy parafii;
- w spełnianiu praktyk religijnych (m.in. uczestnictwo w niedzielnej i świątecznej Mszy świętej, przystępowanie z okazji pierwszych piątków miesiąca do sakramentu pokuty i pojednania oraz przyjmowanie w tym dniu Komunii świętej);
- w uczestnictwie w "Triduum" przed bierzmowaniem;
- w nienagannej postawie religijno-moralnej;
- w pozytywnie zdanym egzaminie.
Zaleca się, aby Księża Proboszczowie i Katecheci z pasterska miłością zaangażowali się w dzieło przygotowania młodych do sakramentu bierzmowania i w to przygotowanie włączyli rodziców, cała zaś wspólnota parafialna niech otoczy ich modlitewną troską.

+ Stanisław Salaterski

 Wikariusz Generalny
3
W tygodniu  tradycyjnie "Roraty" o godz. 6.30.  Dziękujemy Ks. Biskupowi Leszkowi, p Bronisławowi Bajorkowi i pewnej osobie za pomoc w przygotowaniu dzieciom upominków.
4
Caritas rozprowadza świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Ofiara, którą składamy przy tej okazji jest przeznaczona na Caritas. Wszystkich chętnych dorosłych i młodzież, którzy chcieliby działać w Parafialnym oddziale Caritas, zapraszamy do zapisywania się w zakrystii.
5

Bóg zapłać za ofiary na cele remontowe, 

       

z Rzepiennika Biskupiego:  Czesława i Stanisław Wal, Dorota i Jan Więckowscy, Bajorkowie 23,          Pewna osoba

z Rzepiennika Strzyżewskiego: Adela Słowik, Joanna Gnat, Marian Tupek 270, Maria i Andrzej Romanz Kołkówki Krystyna i Eugeniusz Fudala
       NA OGRZEWANIE KOŚCIOŁA: Kazimierz Fudala, Cecylia i Tomasz Leszkiewicz, Anna i Narcyz Sadłoń, Rodz. Gąsiorowskich, Czesława i Stanisław Wal, Dorota i Jan Więckowscy, Ryszard Kiełtyka, Helena i Aleksander Dziki, Dorota i Mariusz Chmura, Piotr Rąpała, Katarzyna i Krystian Wołkowicz, Renata Kucharzyk, Rodz. Fijasów, jan i Zofia Dziuban, Helena i Marian Słowik, Rodz. Beściaków, Bożena i Wojciech Pole, Halina i Jan Wszołek , Barbara i Jan Kiełtyka, Helena i Edward Cudek, Zbigniew Bąk , Helena Bochenek, Renata i Bogdan Gomułka

6
.   Bóg zapłać! za sprzątanie kościoła parafialnego na niedzielę oraz ofiary na środki czystości następującym Rodzinom: Witków, Gucwów, Beściaków, Bajorków, Marii Małopolskiej jak również tym, którzy sprzątali  kościół św. Jana Chrzciciela i kaplicę św. Brata Alberta. Sprzątanie kościoła parafialnego w tym tygodniu w piątek od godz. 15.00.
7
W środę zapraszamy na Mszę wieczorną młodzież klas VIII i III Gimnazjum z rodzicami w ramach przygotowania do Bierzmowania. Ponieważ część rodziców klas VII wyraża wątpliwości  co do zakresu stawianych dzieciom wymagań na stronie internetowej Parafii został umieszczony dokument wyjaśniający wydamy przez Biskupa. Postaramy się również indywidualnie rozmawiać z rodzicami jak inaczej wyobrażają sobie przygotowanie do egzaminu.
8
W sobotę po roratach zbiórka Ministrantów i Lektorów.W przyszłą niedzielę na placu przy Bazylice w Tuchowie odbędzie się XII Misyjny Jarmark z Aniołami. Jest to okazja do konkretnego wspierania Misji Kościoła.
9
 
 

 

 

 

 

10

Stary Krzyż
1. Tam na wzgórzu wśród skał,
Stary krzyż ongiś stał,
Symbol hańby, cierpienia i mąk.
Lecz ja kocham ten krzyż,
Gdzie mój Zbawca i Mistrz,
Swym oprawcom oddał się do rąk.

Ref.: O jak cenię ja stary ten krzyż,
W nim ratunek ludzkości jest dan,
Lgnę do niego a w niebie ten krzyż
Na koronę zamieni mi Pan.

2. Ale stary ten krzyż,
Tak wzgardzony przez świat,
Swą ofiarą pociągnął mnie wzwyż.
To mój Zbawca i Pan,
Zstąpił z nieba tu sam,
Aby nieść na Golgotę ten krzyż.

3. Krwią zbroczony ten krzyż,
Lecz pomimo to w nim,
Dziwne piękno wśród ran krwawych lśni.
Bo na krzyżu tym Pan,
Cierpiał męki i zmarł
Aby wieczne zbawienie dać mi.

 

.............................................................................................

 

Jezu ufam,ufam Tobie

      G                           D
1. Kiedy twoje serce grzechem zbrukane jest
D7                G
Kiedy kryje tylko lęk
D
Pomyśl Bóg jedynie może wyzwolić cię
D7                        G   D7
Więc z nadzieją śpiew ten wznieś

            G         a
Ref. Jezu ufam ufam Tobie
D7         G
Grzech mój zmywa Twoja Krew
a
Jezu ufam ufam Tobie
D7            G
Ty do Serca przytul mnie

 2. Zobacz jak z otwartej piersi wypływa wciąż
Miłość która zbawia świat
Swe promienie łaski zlewa na wszystkich nas
Powstań i ku Niemu dąż

 3. Czyżbyś jeszcze mógł nie wierzyć hojności tej
Kiedy w boku rana jest
Miłosierdzie w niej bez granic odsłania się
Zanuć przeto szczęścia pieśń

 

11

O JEZU MIŁOSIERNY
1.O Jezu miłosierny, nad światem zlituj się,
Tyś w obietnicach wierny, więc spełnił słowa swe.
Niech będzie znany wszędzie miłości Twojej cud,
niech płynie Twe orędzie w zbłąkany ludzki ród.

2.Ufamy Jezu Tobie, Ty nie zawiedziesz nas,
w cierpieniu i w chorobie dasz pomoc w każdy czas.
Za miłosierdzie Twoje jesteśmy wdzięczni Ci
i chcemy wobec bliźnich miłosiernymi być.

NASZE PLANY I NADZIEJE
1.Nasze plany i nadzieje coś niweczy raz po raz
Tylko Boże miłosierdzie nie zawodzi nigdy nas

Ref. Jezu ufam Tobie od dziecięcych lat
Jezu ufam Tobie choćby wątpił świat.
Strzeż mnie dobry Jezu jak własności Swej i w opiece
czułej duszę moją miej.

2.Ufność w miłosierdzie Boże zapewnienie daje nam,
że w godzinę naszej śmierci przyjdzie po nas Jezus sam.

Ref. Jezu ufam Tobie....
3.W trudnych chwilach swego życia nie rozpaczaj nie roń łez,
ufność w Boże miłosierdzie troskom swym położy kres.

Ref. Jezu ufam Tobie od dziecięcych lat
Jezu ufam Tobie choćby wątpił świat.
Strzeż mnie dobry Jezu jak własności Swej i w opiece
czułej duszę moją miej.

4.Pragnę oddać się dziś Tobie, całym życiem służyć Ci,
Pragnę Boże miłosierdzie głosić ludziom w smutne dni.

Ref. Jezu ufam Tobie....

 

 W KAŻDYM STRAPIENIU
1. W każdym strapieniu i o każdej porze,
Czuwa nad nami Miłosierdzie Boże.
Kto Miłosierdziu Bożemu zaufa,
Wesprze go Pan Bóg i modlitw wysłucha .

2. Gdy krew i woda z Serca się polały,
Bóg miłosierdziem okrył świat ten cały.
Więc uwielbiajmy miłosierdzie Boże,
W każdym strapieniu i o każdej porze.

3. Gdy Serce Boskie włócznią wskroś przeszyto,
Krew z wodą trysły falą przeobfitą.
Krew zmywająca tego świata grzechy,
Woda kojąca - balsamem pociechy.

ODDANY MARYI
Ref. Oddany Maryi Sługo Miłosierdzia
Janie Pawle Wielki, wstawiaj się za nami

1.Ojcu przedwiecznemu , który wszystko stworzył
Chrystusowi Panu który nas odkupił
Świętemu Duchowi co w nas zamieszkuje
polecaj z miłością pielgrzymów tej ziemi
 Ref. Oddany Maryi....

2. Do najlepszej Matki i Królowej świata
Zasłuchanej w Słowo, stojącej pod krzyżem,
Której zawierzyłeś całe swoje życie,
Prowadź nas grzeszników spragnionych świętości.
Ref. Oddany Maryi....

3. Za Kościół Chrystusa, żyjący w rodzinie,
Zgromadzony Słowem, umocniony Chlebem,
Za wszystkich posłanych, namaszczonych krzyżmem,
Oręduj wytrwale przed Obliczem Pana.

Ref. Oddany Maryi Sługo Miłosierdzia
Janie Pawle Wielki, wstawiaj się za nami

4. Pomóż kochać Boga, całym naszym sercem,
miłować bliźniego jak siebie samego,
Naucz adorować i uwielbiać Pana,
teraz i w wieczności, do której dążymy.

 

KIEDY TWOJE SERCE
1. Kiedy twoje serce grzechem zbrukane jest, kiedy kryje tylko lęk,
Pomyśl Bóg jedynie może wyzwolić cię,
więc z nadzieją śpiew ten wznieś.

Ref. Jezu ufam, ufam Tobie,
Grzech mój zmywa Twoja Krew,
Jezu ufam, ufam Tobie,
Ty do Serca przytul mnie.

2. Zobacz jak z otwartej piersi wypływa wciąż
miłość, która zbawia świat.
Swe promienie łaski zlewa na wszystkich nas
Powstań i ku Niemu dąż.

Ref. Jezu ufam, ufam Tobie...

 

 JEZU, UFAM TOBIE
1. Zmiłuj się nade mną
w miłosierdziu Swoim,
spojrzyj z miłością
i z grzechów mnie obmyj.

Ref. Jezu, ufam Tobie
Miłosierny Boże
Jeszcze raz mi przebacz,
błagam Cię w pokorze.

2. Daj mi serce nowe
i radość sumienia.
Przywróć nadzieję
Twego przebaczenia.

Ref. Jezu, ufam Tobie...

3. Dawnych naszych grzechów
nie pamiętaj, Panie.
Wspomnij na Twoje
wielkie zmiłowanie.

Ref. Jezu, ufam Tobie...

12  
13  

 

 
 
 
     

 

 

 

   
 
         

Rzepiennik Biskupi 2008